اموال غیرمنقول در قانون مدنی ایران

اموال غیرمنقول در ماده ۱۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ تعریف شده است که مطابق با آن:
«مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.»

مصادیق اموال غیرمنقول

مواد ۱۳ تا ۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ مصادیق اموال غیرمنقول را ذکر کرده است که این مواد عبارتند از:
«اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین بنا یا کشیده شده باشد.»(ماده ۱۳)
«آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.»(ماده ۱۴ قانون مدنی)
«ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.»(ماده ۱۵ قانون مدنی)
«مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.»(ماده ۱۶ قانون مدنی)
«حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاو میش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.»(ماده ۱۷ قانون مدنی)

حق انتفاع و حق ارتفاق از اموال غیرمنقول

ماده ۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ حق انتفاع و حق ارتفاق از اموال غیرمنقول را تعیین کرده است که این ماده عبارتست از:
«حق انتفاء از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.»

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه