اموال منقول در قانون ایران شامل چه اموالی است؟

اموال منقول | وکیل امداد

اموال منقول در قانون ایران در فصل دوم قانون مدنی ایران در مواد ۱۹ تا ۲۲ پیش‌بینی شده است که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم.

اموال منقول در قانون ایران

ماده ۱۹ قانون مدنی در رابطه با تعریف منقول آورده است که:

«اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.»

در اموال منقوله

ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه‌ی دیون را جزء از اموال منقول محسوب کرده است:

«کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره‌ی عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.»

ماده ۲۱ قانون مدنی اموالی که می‌توانند غیرمنقول باشند ولی قانونگذار استثنائاً جزء اموال منقول برشمرده است را اعلام کرده:

«انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.»

ماده ۲۲ قانون مدنی قضیه‌ی مصالح ساختمانی در رابطه با منقول یا غیرمنقول بودن را مشخص کرده است:

«مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.»

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه