مالکیت در قانون مدنی ایران

مالکیت در قانون مدنی ایران | وکیل امداد

باب دوم قانون مدنی ایران «در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود» اشاره کرده است.

نسبت اشخاص به اموال

ماده ۲۹ قانون مدنی انواع نسبت اشخاص به اموال را تصریح کرده است:

«ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱-مالکیت(اعم از عین یا منفعت).
۲-حق انتفاع.
۳-حق ارتفاق به ملک غیر.»

مالکیت در قانون مدنی

ماده ۳۰ تا ۳۹ قانون مدنی موارد مربوط به مالکیت را مشخص کرده است که عبارتند از:

«هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»(ماده ۳۰ قانون مدنی)

«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»(ماده ۳۱ قانون مدنی)

«تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.»(ماده ۳۲ قانون مدنی»

«نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه‌ی عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه‌ی غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.»(ماده ۳۳ قانون مدنی)

«نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر باشد مالک نتاج آن هم خواهد شد.»(ماده ۳۴ قانون مدنی)

«تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»(ماده ۳۵ قانون مدنی)

«تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب تملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.»(ماده ۳۶ قانون مدنی)

«اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.»(ماده ۳۷ قانون مدنی»

«مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین، بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.»(ماده ۳۸ قانون مدنی)

«هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»

 

 

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه