مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مؤسسات در قانون ایران

مالیات بر درآمد | وکیل امداد

مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مؤسسات در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ به همراه ۷ تبصره الحاقی مشخص شده است.

مالیات بر درآمد شرکت‌ها

ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ تصریح کرده است:

«جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.»

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی غیرتجاری

تبصره ۱(الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۰۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی غیرتجاری آورده است:

«در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.»

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران

تبصره ۲(الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم ذکر کرده است:

«اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌‎هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیارات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.»

استثنائات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

تبصره ۳(الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) ماده ۱۰۵ عبارتست از:
«در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.»

تبصره ۴(الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) ماده ۱۰۵ عبارتست از:
«اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.»

تبصره ۵(الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) ماده ۱۰۵ عبارتست از:
«در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.»

تبصره ۶(الحاقی ۱۳۸۷/۰۳/۲۵) ماده ۱۰۵ عبارتست از:
«درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.»

تبصره ۷(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) ماده ۱۰۵ عبارتست از:
«به ازای هر ده درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط  به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه  
جدیدترین پاسخ ها قدیمیترین پاسخ ها پاسخ های محبوب تر
احمد مرتضوی
احمد مرتضوی

مهلت ارسال مالیات بر درآمد شرکت تا چه زمانیست؟