مدارک لازم برای اخذ نمایندگی شرکت‌‌های خارجی در ایران

اخذ-نمایندگی-شرکت‌های-خارجی | وکیل امداد

مدارک لازم برای اخذ نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران را ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مشخص کرده است.

اخذ نمایندگی شرکت‌‌های خارجی

ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی عبارتست از:
«اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند ترجمه فارس اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
۱-تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه.
۲-مدارک شناسایی شخص متقاضی، برای اشخاص حقیقی تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مزاجع ذی ربط.
۳-ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.
۴-اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط.
۵-گزارش فعالیت‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
۶-آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.
۷-معرفی وزارتخانه ذی ربط.»

قرارداد نمایندگی شرکت خارجی

بند اول ماده آیین‌نامه اجرایی به «تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه» اشاره کرده است که این ماده عبارتست از:
«نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نماینده شرکت خارجی نسبت به فعالیتی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد، مسئول خواهد بود.»

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه