ورشکستگی و داوری

ورشکستگی و داوری | وکیل امداد

امروزه فعالیت‌های تجاری در جوامع مختلف افزایش یافته است و همچنین نیازهای اجتماعی بین افراد تشدید پیدا کرده است.

یکی از اتفاقات رایج که در شرایط نابسامان اقتصادی برای شخص تاجر به وجود می‌آید عدم توانایی پرداخت دیون خود می‌باشد.

برای جلوگیری از ورود پرونده‌ها به محاکم و ایجاد سرعت جهت رسیدگی به ورشکستگی در قرارداد از شرط داوری استفاده می‌شود.

گرچه شایان ذکر است خود دعوی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست.

تعریف ورشکستگی

ورشکستگی زمانی اتفاق می‌افتد که شخص تاجر ناتوان از پرداخت دیون خود باشد خواه دیون وی ناشی از فعالیت تجاری باشد یا فعالیت غیر تجاری.

ورشکستگی در مقابل اعسار می‌باشد به عبارتی شخص تاجر هیچ گاه قادر به طرح دادخواست اعسار برای تقسیط یا تعدیل دیون خود را ندارد بلکه باید توسط وی یا طلبکاران یا دادستان اعلام ورشکستگی شود.

انواع ورشکستگی

لازم به ذکر است که ورشکستگی سه نوع دارد. ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب که مواد مرتبط به آن در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

تعریف داوری

در قراردادهایی که افراد با یکدیگر منعقد می‌کنند ممکن است در شرط ضمن عقد (قبل از ایجاد اختلاف) یا به صورت قراردادی جداگانه (پس از ایجاد اختلاف) به یک یا چند داور برای حل وفصل اختلاف به جای طرح آن در دادگاه‌ها اقدام نمایند.

تعیین یک داور یا چند داور و همچنین اسامی آنها قبل از ایجاد اختلاف از شرایط اساسی این قرارداد نمی‌باشد.

قوانین داوری

داوری در مسائل مربوط در مسائل داخلی و همچنین کلیاتی که راهگشا در مسائل بین‌المللی می‌باشد در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد؛ اما در مورد مسائل خارجی قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ وجود دارد.

فواید داوری

در داوری نیازی به تشریفات رسیدگی در دادگاه‌ها وجود ندارد و همچنین هزینه دادرسی در داوری به مراتب پایین‌تر از هزینه دادرسی در دادگاه‌ها می‌باشد.

شایان ذکر است سرعت رسیدگی در داوری به مراتب کوتاهتر از دادگاه است و اطاله دادرسی در این مهم وجود ندارد.

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه