کیفری

کیفری | وکیل امداد

کیفری

هنگامی که شخصی در یک جامعه مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل می‌شود که در جامعه به عنوان یک هنجار شناخته نمی‌شود بلکه نابهنجار می‌باشد در این وضعیت مرتکب با واکنش جامعه روبرو می‌شود که با توجه به میزان رفتار فرد مورد بازخواست و مواخذه قرار می‌گیرد.

تفاوت تخلف با جرم

در این جا شایان ذکر است که بین تخلف و جرم قائل به تفکیک شویم مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات شده است جرم محسوب می‌شود.»

اما تخلف عبارت است از اعمال و رفتار ارتکابی توسط شخص استخدام شده و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ می‌باشد و به دو صورت قصور و تقصیر می‌باشد.

شایان ذکر است مطابق ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است تخلف محسوب می‌شود.

مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی

در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی به ۴ قسم تقسیم شده است که عبارتند از:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر

انواع دعوای کیفری

با رجوع به حقوق جزای اختصاصی می‌توان دعاوی کیفری را در سه تقسیم بندی کلی در نظر گرفت که در ذیل به توضیحی مختصر از آن اکتفا می‌کنیم.

الف) جرایم علیه اشخاص:  به جرایمی که بر ضد خود شخص یا فردی که جامعه را تشکیل می‌دهد می‌پردازد.

چون انسان دارای دو بعد جسمانی و روانی یا مادی و معنوی می‌باشد بنابراین جرایم علیه اشخاص را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم نمود:

۱- جرایم علیه تمامیت جسمانی مانند قتل, ایراد ضرب و جرح عمدی و….
۲- جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص مانند توهین, افترا, تهدید و اکراه و… .

ب) جرایم علیه اموال و مالکیت: به جرایمی که منتج به نقض حقوق مالکانه اشخاص می‌شود و حقوق و منافع مالی آنها مورد تعرض قرار می‌گیرد مانند کلاهبرداری, سرقت و… گفته می‌شود.

ج) جرایم علیه امنیت: جرایمی که لطمات و زیان‌های آن مستقیماً متوجه تمامیت ارضی، استقلال، منافع و مصالح عامه ملی و خطرات آن متوجه حکومت و دولت می‌گردد و منتج به تغییر رژیم فعلی و برهم زدن امنیت و آسایش عمومی می‌شود.

شایان ذکر است که جرم سیاسی با جرایم علیه امنیت ملی متفاوت است.

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه